Pogoji in pravila sodelovanja v nagradni igri

 

1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »Velux – poletna aktivacija.« (v nadaljevanju nagradna igra), ki jo prireja organizator VELUX Slovenija 51 a, 1236 Trzin (v nadaljevanju organizator).

Izvajalec nagradne igre »VELUX – poletna aktivacija« Internavti d.o.o., Nazorjeva ulica 10, Ljubljana (v nadaljevanju »izvajalec«).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija senčil VELUX.

Nagradne igre potekajo v obliki objav na zidu Facebook strani VELUX Slovenija, ki je dostopna na naslovu: https://www.facebook.com/VELUXSlovenija. Časovno obdobje poteka nagradnih iger, nagradni sklad in pravila za sodelovanje so navedena pri vsaki posamezni nagradni igri. Izžrebanci bodo o nagradi obveščeni v roku 5 delovnih dni s komentarjem pod objavo, kjer poteka nagradna igra.

3. Sodelovanje v nagradni igri

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in pogoji sodelovanja. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki preko spletnega mesta https://www.facebook.com/VELUXSlovenija sodelujejo v nagradni igri.

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njej na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov velux@velux.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, izvajalec pa zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov v roku 48 ur od odjave. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Nagradna igra poteka na spletnem mestu https://www.facebook.com/VELUXSlovenija (v nadaljevanju spletno mesto). Na spletnem mestu uporabnik odgovori na nagradno vprašanje in odgovor zapiše pod posamezno objavo.

V primeru, da izvajalec nagradne igre zazna kakršnekoli nepravilnosti v sodelovanju uporabnika ali tehnične posege v spletno igro, ima pravico uporabnika brez opozorila odstraniti iz nagradne igre.

V tej nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje samo z enim e-naslovom pod posamezno objavo in kot fizična oseba prejme le eno nagrado.

5. Čas in območje izvajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije. Nagradna igra je izvedena v sklopu 3 objav. Objave z nagradno igro bodo izvedene v obdobju od vključno 15. 7. 2022 od 9.00 do vključno 30. 8. 2022 do 23.59.

V okviru nagradne igre bo organizator upošteval vse komentarje, ki bodo oddani v časovnem obdobju, ki je naveden pri vsaki posamezni objavi z nagradno igro.

6. Nagrade in nagrajevanja

Nagradni sklad se razlikuje po posamezni objavi in obsega:

 1. Objava
  • 2x hladilna torba VELUX, vrednost: 10 EUR
  • 1x solarna lučka, vrednost: 14 EUR

   

 2. Objava
  • 1x športna torba, vrednost: 20 EUR
  • 3x športni bidon, vrednost: 5 EUR

   

 3. Objava
  • 1x merilec vlage in temperature v prostoru, vrednost: 13 EUR
  • 2x solarna lučka, vrednost: 14 EUR

  Ob koncu nagradne igre bo organizator izmed vseh sodelujočih v nagradni igri izžrebal število nagrajencev, opredeljeno v posamezni objavi, in jim podelil nagrade.  Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Posamezni udeleženec lahko v času trajanja nagradne igre sodeluje zgolj enkrat pod posamezno objavo. Nagrajenci bodo o žrebu obveščeni s komentarjem pod objavo, kjer poteka nagradna igra. Nagrajenec mora v roku 7 dni poslati svoje podatke na elektronski naslov velux@velux.si. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno strinjajo z objavo navedenih podatkov na spletnem mestu.

7. Žrebanje

Žrebanje ni javno in poteka v prostorih organizatorja. Žreb je naključen in bo potekal na datum določen pod posamezno objavo.

Žrebanje bo potekalo pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo bo imenoval organizator. Komisija bo o žrebanju vodila zapisnik, ki bo vseboval podatke o datumu, uri pričetka in zaključka ter kraju žrebanja, članih komisije, navzočih osebah, poteku žrebanja in izžrebanih nagrajencev

Skupno bo komisija v času trajanja nagradne igre opravila največ en (1) žreb na posamezno objavo. Žrebanje in rezultati so dokončni ter nanje ni možna pritožba.

8. Prevzem nagrade

Nagrada se ne podeli:

- če se izžrebanec v roku 7 dni od obvestila o prejetju nagrade ne oglasi,

- če izžrebanec ne izpolnjuje pogojev glede sodelujočih, določenih v 3. členu teh Pravil,

- če izžrebanec izvajalcu pisno izjavi voljo, da se nagradi odpoveduje,

- nagrajenec nagrade ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade.

Nagrajenci bodo nagrado prejeli po pošti v roku 30 dni od posredovanja podatkov za prevzem nagrade

9. Obdavčitev nagrad

Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti svojo davčno številko, če vrednost nagrade presega 42 €. Akontacijo dohodnine plača organizator nagradne igre. Udeležence, ki bodo nagrajeni, organizator opozarja, da obstaja možnost, da bodo ne glede na prejšnji stavek, zaradi prejema nagrade lahko razporejeni v višji dohodninski razred. Davčne številke nagrajencev bo organizator hranil maksimalno eno leto od prevzema nagrad.

10. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

- nedelovanje spletne nagradne igre na spletnem mestu in/ali spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,

- nedelovanje spletne nagradne igre in/ali spletnega mesta, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,

- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva, kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradnega igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tiste, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve, ali pa da nagradne igre brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne zaključi.

11. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti), so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje prek društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem prek profesionalne službe z nagradnimi igrami. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade.

V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

12. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri dovoljuje organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke do preklica, za namen:

• izvedbe nagradnega natečaja skladno s temi splošnimi pogoji;

• obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;

• objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;

• podelitve nagrad;

• za trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona in jih v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V primeru, da želi sodelujoči kadarkoli biti izbrisan ali ne želi, da se njegovi osebni podatki uporabljajo za namene trženjskih aktivnosti, lahko to zahtevo kadarkoli sporoči na elektronski naslov organizatorja nagradne igre.

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov.

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

13. Seznanjenost s pravili

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti ta pravila štejejo za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, ali v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator nagradne igre.

14. Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

15. Objava in spreminjanje pravil

Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na strani https://www.facebook.com/VELUXSlovenija, organizator pa si pridržuje pravico, da jih lahko kadarkoli spremeni. Pravila in pogoji nagradne igre stopijo v veljavo z 15. 7. 2022.

 

Ljubljana, 15. 7. 2022