Pogoji in pravila sodelovanja v nagradni igri

 


Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri “Mednarodni dan svetlobe”

1. Organizator in izvajalec nagradne igre

Organizator nagradne igre “Mednarodni dan svetlobe” (v nadaljevanju »nagradna igra«) je VELUX Slovenija d.o.o., Ljubljanska 51 a, 1236 Trzin (v nadaljevanju »organizator«).

Izvajalec nagradne igre “Mednarodni dan svetlobe je Internavti d.o.o., Nazorjeva ulica 10, Ljubljana (v nadaljevanju »izvajalec«)

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je predstavitev in promocija strešnih oken VELUX. Nagradna igra poteka na https://www.facebook.com/VELUXSlovenija  od 16. 5. 2022 od 9.00 do 22. 5. 2022 23:59

3. Sodelovanje v nagradni igri

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in pogoji sodelovanja. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki preko spletnega mesta https://www.facebook.com/VELUXSlovenija sodelujejo v nagradni igri.

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njej na način, da pošlje

zahtevek o preklicu na e-poštni naslov velux@velux.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega

sodelovanja v nagradni igri, izvajalec pa zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov v roku 48 ur od

odjave. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Nagradna igra poteka na spletnem mestu https://www.facebook.com/VELUXSlovenija (v nadaljevanju spletno mesto). Na spletnem mestu uporabnik odgovori na nagradno vprašanje in odgovor zapiše pod objavo.

V primeru, da izvajalec nagradne igre zazna kakršnekoli nepravilnosti v sodelovanju uporabnika ali

tehnične posege v spletno igro, ima pravico uporabnika brez opozorila odstraniti iz nagradne igre.

V tej nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje samo z enim e-naslovom in kot fizična oseba prejme le eno nagrado.

5. Čas in območje izvajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 16. 5. 2022 od 9.00 do

vključno 22. 5. 2022 do 23.59.

V okviru nagradne igre bo organizator upošteval vse komentarje, ki bodo oddani do 23.59 ure, dne 22. 5. 2022.

6. Nagrade in nagrajevanje

Nagradni sklad obsega:

-          1x hladilna torba VELUX, vrednost: 12 EUR

-          2x sončna očala VELUX, vrednost: 3,8 EUR

-          2x termo steklenička VELUX, vrednost: 12 EUR

 

Ob koncu nagradne igre bo organizator izmed vseh sodelujočih v nagradni igri izžrebal 5 nagrajencev in jim podelil nagrade.  Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Posamezni udeleženec lahko v času trajanja nagradne igre sodeluje zgolj enkrat. Nagrajenci bodo o žrebu obveščeni s komentarjem pod objavo, kjer poteka nagradna igra. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno strinjajo z objavo navedenih podatkov na spletnem mestu.

7. Žrebanje

Žrebanje ni javno in poteka v prostorih organizatorja. Žreb je naključen in bo potekal 23. 5. 2022.

Žrebanje bo potekalo pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo bo imenoval organizator. Komisija bo o

žrebanju vodila zapisnik, ki bo vseboval podatke o datumu, uri pričetka in zaključka ter kraju žrebanja,

članih komisije, navzočih osebah, poteku žrebanja in izžrebanih nagrajencev

Skupno bo komisija v času trajanja nagradne igre opravila največ en (1) žreb. Žrebanje in rezultati so

dokončni ter nanje ni možna pritožba.

8. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrada se ne podeli:

- če se izžrebanec v roku 7 dni od obvestila o prejetju nagrade ne oglasi,

- če izžrebanec ne izpolnjuje pogojev glede sodelujočih, določenih v 3. členu teh Pravil,

- če izžrebanec izvajalcu pisno izjavi voljo, da se nagradi odpoveduje,

- nagrajenec nagrade ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade.

Nagrajenci bodo nagrado prejeli po pošti v roku 30 dni od posredovanja podatkov za prevzem nagrade.

9. Obdavčitev nagrad

Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan

predložiti svojo davčno številko, če vrednost nagrade presega 42 €. Akontacijo dohodnine plača

organizator nagradne igre. Udeležence, ki bodo nagrajeni, organizator opozarja, da obstaja možnost, da bodo ne glede na prejšnji stavek, zaradi prejema nagrade lahko razporejeni v višji dohodninski razred. Davčne številke nagrajencev bo organizator hranil maksimalno eno leto od prevzema nagrad.

10. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri

izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne

prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

- nedelovanje spletne nagradne igre na spletnem mestu in/ali spletnega mesta in posledice

nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,

- nedelovanje spletne nagradne igre in/ali spletnega mesta, ki je posledica izpada omrežja

pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko

začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,

- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere

organizator nima vpliva, kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradnega igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tiste, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve, ali pa da nagradne igre brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne zaključi.

11. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti), so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje prek društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem prek profesionalne službe z nagradnimi igrami. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade.

V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

12. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri dovoljuje organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke do preklica, za namen:

• izvedbe nagradnega natečaja skladno s temi splošnimi pogoji;

• obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;

• objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;

• podelitve nagrad;

• za trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in

drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona in jih v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa

osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V primeru, da želi sodelujoči kadarkoli biti izbrisan ali ne želi, da se njegovi osebni podatki uporabljajo za namene trženjskih aktivnosti, lahko to zahtevo kadarkoli sporoči na elektronski naslov organizatorja nagradne igre.

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z

zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov.

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

13. Seznanjenost s pravili

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti ta pravila štejejo za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, ali v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator nagradne igre.

14. Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

15. Objava in spreminjanje pravil

Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na strani https://www.facebook.com/VELUXSlovenija, organizator pa si pridržuje pravico, da jih lahko kadarkoli spremeni. Pravila in pogoji nagradne igre stopijo v veljavo z 16. 5. 2022.

Ljubljana, 16. 5. 2022